Ügyleírás:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

 

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

• nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

• haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

• közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

• hatályos ingatlannyilvántartási térkép,

• szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

 

Továbbá:

• gazdasági társaság esetén cégkivonat és aláírási címpéldány;

• egyéni vállalkozó esetén igazolás a vállalkozó nyilvántartásba vételéről.

 

Ügyintézés díja: 5.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj

 

Az eljárás menete:  A kérelem beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Helyszíni szemle:  A helyszíni szemle időpontjáról a jegyző értesíti a kérelmezőt, a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdonosait és a szakhatóságokat. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai észrevételeiket a szemle előtt írásban tehetik meg, vagy a helyszíni szemlén készülő jegyzőkönyvbe mondhatják. Szakhatósági hozzájárulások esetén a jegyző határozattal adja ki a telepengedélyt.

 

Tevékenység megkezdése:  A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni.

 

 

Letölthető dokumentum:

Kérelem a telepengedély köteles tevékenység folytatásának engedélyezéséhez LETÖLTÉS

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat